شرکت توسعه ارتباطات رایانه ای آبانگان .:: Abanegan ICT Co ::. > سازمان الکترونیک > پورتال ها و ابزارها > SharePoint2010 فارسی آبانگان-شیرپوینت فارسی 2010 > Bill Pieser و شیرپوینت 2010