شیرپوینت 2010 فارسی آبانگان - Abanegan SharePoint 2010

تجارب مشتریان

   
   


پیشنهاد کتاب

       
 Microsoft SharePoint 2010 Enterprise Applications On Windows Phone 7
  Microsoft SharePoint 2010 Developer Reference

    Managing And Implementing Microsoft SharePoint 2010 Projects
 
         
         
 Professional Business Connectivity Services In SharePoint 2010

  SharePoint 2010 Enterprise Architects Guide
 
  SharePoint 2010 Workflows In Action
 


برای تهیه نسخه های نفیس این کتاب ها و سایر کتاب های موردنظر در حوزه شیرپوینت با ما تماس بگیرید.

تلفن: 88055794 داخلی 102 و 103